Obchod s dobrým vínom
Obchod s dobrým vínom
 

Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.obchodsdobrymvinom.sk

Prevádzkovateľ:
Obchod s dobrým vínom, s.r.o.
Trieda SNP 10
040 11, Košice
IČO: 44 792 093

Kupujúci: fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú internetovým obchodom www.obchodsdobrymvinom.sk
Elektronická objednávka: odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, o objednanom tovare z internetového obchodu www.obchodsdobrymvinom.sk a o celkovej cene objednávky.
Obchodné podmienky: bližšie upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho, tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1.  Všetky objednávky zadané prostredníctvom internetového obchodu www.obchodsdobrymvinom.sk sú záväzné. Zadaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom (bod 3) a že s nimi súhlasí.

 2.  Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

 3.  Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí spojených s registráciou kupujúceho a s objednávkovým formulárom.

 4.  Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

 5.  Vlastnícke právo viažuce sa k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

 6.  Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu www.klaret.sk, dáva kupujúci predávajúcemu právo na zhromažďovanie  a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

 7. Všetky ceny na stránke www.obchodsdobrymvinom.sk sú uvedené s DPH.

Reklamačný poriadok

 1.  Vzhľadom na povahu tovaru a jeho určenie, predávajúci garantuje  kvalitu tovaru, ktorá je u tohto typu tovaru obvyklá. Akákoľvek reklamácia musí byť uplatnená bezodkladne a to zaslaním e-mailu. V prípade, že výrobok vykazuje zjavné poškodenia prepravného obalu (roztrhnutie, rozbitie, a pod.), je kupujúci oprávnený tovar neprevziať.  Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu do 30 dní od preukázateľného dňa prevzatia zásielky.

 2.  Prípadné reklamácie budú vyriešené v súlade s právnym poriadkom platným v SR.

 3.  Tovar reklamujte priamo u predávajúceho a to bezodkladne po zistení škody na tovare podľa podmienok reklamačného poriadku na elektronickej adrese nas.svet@obchodsdobrymvinom.sk. Zrýchlite tým vybavenie Vašej reklamácie.

 4.  Výmena, alebo vrátenie tovaru, reklamovaného z dôvodu kvality, je možné výhradne vrátením v pôvodnom obale, fľaši plnej najmenej do 2/3 a uzavretej pôvodným uzáverom!

Odstúpenie od kúpnej zmluvy, vrátenie tovaru

1.  Kupujúci má právo, podľa platného Občianskeho zákonníka, odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14-tich dní odo dňa prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote. Určujúcim dňom je dátum spätného odoslania. Po prevzatí  vráteného tovaru predávajúci vráti kupujúcemu späť zodpovedajúcu sumu vopred dohodnutým spôsobom

Práva a povinnosti predávajúceho

1.  Predávajúci má povinnosť vybaviť záväznú objednávku, zaslať objednaný tovar a doručiť ho na adresu zadanú kupujúcim v termíne, o ktorom kupujúceho informuje pri potvrdení objednávky. Pri doručení tovaru našim prepravcom, prípadne pri osobnom prevzatí tovaru, kupujúci obdrží s tovarom daňový doklad.

2.  Všetky osobné údaje poskytnuté predajcovi pri registrácii sú dôverné a sú chránené podľa zákona. 

3.  Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy zákazníkov v prípade, že registrovaný zákazník o to písomne požiada.

4.  Predávajúci má právo odmietnuť objednávku zákazníkovi, ktorý opakovane neplní svoj záväzok prevziať tovar a zaplatiť kúpnu cenu.

5.  Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť v prípade, že plnenie sa stane nemožným a s kupujúcim sa nedohodne na náhradnom alebo novom plnení. V prípade, že kupujúci zaplatil za objednaný tovar vopred (bankovým prevodom, platobnou kartou a pod.) a odstúpi od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu najneskôr do troch pracovných dní od doručenia písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy.

6.  Ak kupujúcim objednaný ročník vína nie je na sklade, má predávajúci povinnosť upozorniť kupujúceho na túto skutočnosť.

7. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru zapríčinené treťou stranou, za poškodenie tovaru treťou stranou.

8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho o mimoriadnych udalostiach, ktoré môžu ohroziť vybavenie jeho objednávky.

Práva a povinnosti kupujúceho

1.  Kupujúci má povinnosť uviesť správnu a úplnú adresu pre doručenie tovaru.

2.  Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je kupujúci oboznámený pri vyplňovaní objednávky, ešte pred jej záväzným potvrdením.

3.  Kupujúci má právo písomne alebo elektronicky zrušiť svoju záväznú objednávku, ak predávajúci túto nevybaví do jedného mesiaca od jej doručenia.

4.  Kupujúci má právo na vrátenie tovaru, alebo na jeho reklamáciu, v zmysle týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku.

5.  Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy zákazníkov, pokiaľ o to požiada písomnou formou. Predávajúci je povinný tejto žiadosti vyhovieť do troch pracovných dní, odo dňa jej doručenia.

Záverečné ustanovenia

1.  Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. 

2.  Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok, publikovaných na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky, taktiež prijíma platnú cenu tovaru, uvedenú v katalógu internetového obchodu www.obchodsdobrymvinom.sk v deň odoslania elektronickej objednávky , ak nebolo v konkrétnom prípade písomne dohodnuté inak.

3.  Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

 
NÁKUPNÝ KOŠÍK
prázdny
PRIHLÁSENIE
REGISTRÁCIA
OBCHODNÉ PODMIENKY
Výrobcovia: